PRIVACY

We vinden jouw privacy belangrijk!

  R O M O T I O N gevestigd aan Fokkerstraat 12, 3833 LD Leusden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

R O M O T I O N vindt jouw privacy belangrijk en respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Onze contactgegevens

Fokkerstraat 12

3833 LD Leusden

033 25 84 493

info@romotion.nl

www.romotion.nl

 

Functionaris Gegevensbescherming

Joyce Knetemann-Walrave is de Functionaris Gegevensbescherming van

R O M O T I O N.

Zij is te bereiken via studio@romotion.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

R O M O T I O N verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Bedrijfsnaam (voor onze zakelijke klanten)

• Voor- en achternaam

• Adresgegevens

• Telefoonnummer

• E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@romotion.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

R O M O T I O N verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het afhandelen van jouw betaling

• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

• Om goederen en diensten bij je af te leveren

• R O M O T I O N verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

• IIndien je via de contactpagina op onze website een vraag aan ons stelt, nemen we persoonlijk contact met je op. We gebruiken daarvoor het door jou opgegeven emailadres of telefoonnummer, deze gegevens gebruiken we alleen om je te voorzien van een passend antwoord op je vraag. Daarna zullen we deze gegevens verwijderen indien er geen opdracht/overeenkomst uit voortvloeit.. Op onze website worden de gegevens die je met ons deelt via een beveiligde verbinding (SSL) naar ons verstuurd.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

R O M O T I O N neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens

(bijvoorbeeld een medewerker van R O M O T I O N) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

R O M O T I O N bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ben je geen klant meer van R O M O T I O N dan zullen we je gegevens na twee jaar verwijderen.

 

Hoe lang we bestanden van ontwerpen bewaren

Zolang jij klant bij ons bent bewaren we de bestanden van de ontwerpen die je door ons hebt laten maken. Indien je geen klant meer van ons bent, kunnen wij in overleg met jou deze ontwerpen maximaal 10 jaar voor je bewaren (in de praktijk blijkt dat klanten na jaren toch weer terugkomen op een ontwerp) of verwijderen. Jij hebt hierin altijd de keuze.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

R O M O T I O N verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (denk hierbij aan drukkerijen of verspreiders), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

R O M O T I O N blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

R O M O T I O N gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken omdat onze website is gemaakt in Adobe Muse en deze geen cookies gebruikt. Mocht dit in de toekomst wijzigen, dan zullen wij dit in onze Privacy Statement aanpassen en op onze website communiceren.

 

Beveiliging website

Deze site is beveiligd met een https.verbinding met SSL certificaat en wordt regelmatig ge-updated. Hiermee voldoet de website aan de normen van de nieuwe Europese Privacywet AVG.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door

R O M O T I O N en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@romotion.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

R O M O T I O N wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Let op met informatie die je openlijk deelt op b.v. Social Media

We vinden jouw privacy belangrijk. Er zijn plekken waar we op geen enkele wijze invloed kunnen hebben op het beschermen van jouw privacy en wijzen je er daarom graag op om je hiervan bewust te wezen. Wees er bewust van dat alle informatie die je vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden – zoals reacties op onze Social Media [Facebook en Instagram] – mogelijk gehoord, gelezen en verzameld wordt door anderen buiten ons. We houden ons niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

R O M O T I O N neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons opnemen via info@romotion.nl

 

Op alle werkzaamheden, diensten en offertes, etc. zijn de algemene voorwaarden van de BNO

[Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers] van toepassing, welke zijn op te vragen via info@romotion.nl.

 

 

ROMOTION  |  Copyright 2018